Άλλες Υπηρεσίες

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες στη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Το προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας με την εμπειρία του, τον ενθουσιασμό του και την εξειδίκευσή του μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πελάτη και να συμβάλλει στην αύξηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Για αυτό το λόγο προσφέρουμε:

  • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources). Ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής στο συγκεκριμένο τομέα που περιλαμβάνει την επιλογή, αξιολόγηση και τοποθέτηση ατόμων στις σωστές θέσεις, στελέχωση των τμημάτων με εξειδικευμένο για κάθε θέση προσωπικό, παροχή συμβουλών σχετικά με την ενίσχυση της εργασιακής αποδοτικότητας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παροχή κατάλληλων κινήτρων στους εργαζόμενους.